Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA GLASBENEGA ATELJEJA TARTINI

1. Vpis v Glasbeni atelje Tartini je možen na podlagi osebnega pogovora s starši in učencem na šoli, pogoj pa je tudi izpolnjen elektronski vpisni list in plačana vpisnina določena v splošnem ceniku šole (vpisnina ni vračljiva). Z izpolnjenim elektronskim vpisom ali oddanim vpisnim listom učenec še ni vpisan v glasbeno šolo. Na podlagi pravilno izpolnjenega vpisnega obrazca šola preveri možnosti za vpis in prosta mesta. Šola potrdi ali zavrne možnost za vpis po elektronski pošti navedeni na vpisnem obrazcu. V primeru potrditve vpisa vam šola pošlje še račun za plačilo vpisnine, dokončni vpis in s tem rezervirano mesto v šoli pa je potrjeno z dnem, ko je vpisnina poravnana.

1.1. Vpis v program predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica poteka brez sprejemnega preizkusa, pred vpisom v program glasba (violina, viola, violončelo, kontrabas in klavir) se opravi spoznavno srečanje z otrokom in starši.
Programi, ki se izvajajo na šoli, so javno veljavni, sprejeti na Strokovnem svetu Zavoda za šolstvo in šport.
Ocenjevanje poteka v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5180).
Šola izdaja naslednje javne listine: spričevalo, spričevalo o končani nižji oziroma višji stopnji glasbene šole ter spričevalo o končanem programu (predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica).

2. Šola vsak mesec izda račun za prispevek staršev (po dogovoru lahko tudi v enem, dveh ali treh obrokih za celo leto), plačnik pa je dolžan prispevek poravnati do datuma, navedenega na računu. Letni znesek prispevka staršev je razdeljen na 10 enakih obrokov, zato se strošek mesečnega prispevka ne spreminja glede na število ur v posameznem mesecu.

3. Če prispevek staršev ni poravnan dva meseca, se lahko učencu onemogoči obiskovanje pouka, dokler se vse obveznosti ne poravnajo. Po drugem opominu o neplačilu dolg preide v izvršbo in izterjavo.
V primeru nastanka izrednih finančnih situacij je možno vložiti prošnjo za zmanjšanje višine prispevka. Vodstvo na podlagi ustreznih dokazil in osebnega pogovora odloči, ali bo prošnji ugodilo, in v kolikšni meri.

4. Tedenski urnik za pouk instrumenta se oblikuje na podlagi individualnega dogovora in uskladitve z učiteljem (trajanje pouka, se razlikuje glede na izbran program) in urnikom za skupinske predmetov (nauk o glasbi, predšolska glasbena vzgoja,…) ki ga pred začetkom šolskega leta določi šola.

5. Pouk poteka skladno s šolskim koledarjem, ki ga izda Ministrstvo za šolstvo (prazniki, počitnice).

6. Odsotnost od pouka se sporoči v tajništvo ali neposredno učitelju individualnega pouka. Odsotnost učencev se praviloma ne nadomešča.

7. V primeru odsotnosti učitelja je nadomeščanje zagotovljeno in se dogovori individualno z vsakim učencem posebej, za skupinski pouk pa šola zagotovi nadomestnega učitelja oz. dodatni termin. Prispevek se v primeru odsotnosti učitelja ne zmanjšuje, ure se nadomesti.

8. Ob vpisu se starši zavežejo, da bo učenec obiskoval pouk vsaj tri mesece. Če se učenec izpiše pred iztekom obveznega obdobja, je dolžan poleg rednih stroškov poravnati še izpisnino (po ceniku glasbene šole – https://tartini.si/ostale-cene-ugodnosti-in-popusti-glasbeni-atelje-tartini/). Izpis za tekoči mesec ni možen, za uspešen izpis z naslednjim mesecem je potrebno poslati pisno prošnjo najmanj 10 dni pred koncem meseca na e-naslov [email protected].

9. Z vpisom v glasbeno šolo nam dovoljujete, da vam občasno po e-pošti ali navadni pošti posredujemo vabila na šolske nastope, koncertne dogodke, možne izlete, ter vse novosti in druge pomembne informacije, tudi ko se šolanje pri nas že zaključi. V kolikor obvestil ne želite prejemati, se lahko kadarkoli od njih odjavite tako, da nas o tem obvestite preko elektronske pošte na e-mail [email protected]. Vsi podatki so skrbno varovani in v nobenem primeru niso posredovani tretji osebi, ter se uporabljajo le za potrebe organizacije, izvajanje pouka, organizacijo nastopov in drugih šolskih dejavnosti, obveščanje in plačevanje prispevkov staršev ter potrebe sodelovanja, komunikacije, personaliziranega pristopa učencu in obveščanja o novostih in posebnih ponudbah. Glasbeni atelje Tartini, d.o.o. podatke skrbno varuje v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-2) in EU direkcijo – GDPR.

10. Z vpisom v Glasbeni atelje Tartini nam prav tako dovoljujete, da se lahko v sklopu šole, pouka in na vseh dogodkih, ki jih organizira ali soorganizira podjetje Glasbeni atelje Tartini, d.o.o., fotografira in snema udeležence (vas, vaše otroke oz. učence) ter se pridobljeno gradivo uporablja kot arhivsko gradivo podjetja in udeležencev (razmnoževanje filmov in slik za spomin), se gradivo objavlja na spletni strani, socialnih omrežjih in oglasni deski šole, ter v ostale predstavitvene in promocijske namene glasbenega ateljeja Tartini.

11. Z vpisom v Glasbeni atelje Tartini, naročilom ali plačilom katere koli izmed naših storitev potrjujete, da ste seznanjeni z določili splošnih pogojev poslovanja naše glasbene šole, ki so objavljeni na spletni strani www.tartini.si.

12. Pri obiskovanju programov naše šole, je drugemu oz. tretjemu otroku omogočen popust, ki se obračuna na cenejši program.

13. Prepoved obiskovanja pouka v naši šoli:

– V primeru hujših kršitev, psihičnega ali fizičnega nasilja s strani strank ali staršev, lahko šola nemudoma prepove in onemogoči obiskovanje naših prostorov in pouka, za nastalo škodo pa kazensko in odškodninsko odgovarja povzročitelj sam.

– V kolikor komunikacija med strankami in vodstvom podjetja ni mogoča (stranka ne želi komunicirati s šolo) in so kakršni koli konflikti zaradi tega nerešljivi, lahko predčasno prekinemo sodelovanje.

14. Za vsako storjeno poslovno škodo podjetju Glasbeni atelje Tartini, d.o.o. in v primeru izvajanja kakršnimi koli dejavnostmi, zaradi katerih bi šola utrpela poslovno škodo ali slab ugled, nosite polno odgovornost in za to kazensko ter odškodninsko odgovarjate. Prav tako lahko šola oz. vodstvo zavrne kateri koli vpis brez razloga, v kolikor presodi, da je to lahko kakor koli škodljivo za delovanje in ugled šole oz. podjetja Glasbeni atelje Tartini, d.o.o..

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV – GDPR

VARSTVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV IN KONTAKTOV

V glasbenem ateljeju Tartini nam je na prvem mestu vaša varnost in varnost naših učencev. K temu seveda spada tudi varnost osebnih podatkov, zato se Glasbeni atelje Tartini, d.o.o. zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam.
Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

KATERE PODATKE OBDELUJEMO

Glasbeni atelje Tartini, d.o.o. obdeluje podatke, ki nam jih prostovoljno posredujete ob sklenitvi sodelovanja, uporabi naših storitev, prevzemu brezplačnih vsebin in podatke o uporabi naših spletnih strani (IP podatki, piškotki, kliki na povezave, porabljen čas ipd.) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili) itd..

Kljub temu, da nam podatke niste dolžni posredovati, pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete prejeti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. Tovrstni podatki bodo navedeni kot nujno zahtevani podatki, vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

Vse podatke uporabljamo z namenom zagotovitve boljše uporabniške izkušnje za vas, personaliziranega uspešnega sodelovanja, hkrati pa nam to omogoča, da vas obveščamo le o izbranih in za vas koristnih vsebinah.

Za pošiljanje izbrane vsebine in s tem preprečevanje smetenja vašega e-poštenga predala, je potrebno določeno oblikovanje profilov, za kar spremljamo tudi določene aktivnost (kot npr. vsebine, ki zanimajo posameznika, čas, ki ga posameznik preživi na določeni vsebini, odpiranje e-poštnih sporočil ipd.) ter frekvenco in vrednost preteklih naročil oz. nakupov.
PRIMER: V kolikor ste pri nas npr. že nekaj naročili, se vpisali ali kupili, nima smisla, da vas o tem obveščamo še naprej in vas s tem po nepotrebnem obremenjujemo.

NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Vsi podatki se uporabljajo za namene uspešnega sodelovanja, personaliziranega pristopa in obveščanju o neprecenljivih glasbenih nasvetih, dogodkih, novostih in posebnih ponudbah. Glasbeni atelje Tartini, d.o.o. podatke skrbno varuje v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-2) in EU direkcijo – GDPR.
Vaše osebne podatke uporabljamo tudi za:
-komunikacijo z vami glede naših storitev in odgovarjanja na vaša povpraševanja,
-sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti,
-tržne aktivnosti (pošiljanje e-pošte, navadne pošte in SMS sporočil);
-tržno komuniciranje na podlagi prilagojenih oz. individualiziranih ponudb in sporočil, na oblikovanja uporabniških profilov oziroma razvrščanja v skupine za pošiljane prilagojenih vsebin,
-za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in morebitno reševanje sporov,
-za statistične analize o uporabi naših spletnih strani in o prodaji našega blaga/storitev,

PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi pravnih in zakonskih podlag, kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja ponudbe in računov za naročeno storitev ali kupljeno blago, ), kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za določeno obdelavo, pri čemer imate vedno pravico do preklica vašega dovoljenja (npr. za prilagojeno obveščanje o naši ponudbi, ki temelji na oblikovanju uporabniških profilov), kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes (ko vam pošljemo e-pošto v primeru, da ste zapustili nakupovalno košarico na naši spletni strani brez dokončanja nakupa, ste podali zanimanje za šolanje,…).

KDO IMA DOSTOP DO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke ne posredujemo nobeni tretji osebi, razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (pogodbeni obdelovalci in zunanji sodelavci, partnerji). To so npr. zunanji računovodski servis, ponudniki marketinških storitev, ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil ipd..

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj na podlagi naših navodil in v okviru naših potreb, nikakor pa ne smejo osebnih podatkov obdelovati za lastne namene. Zavezani so k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov, kot je navedeno v teh pogojih!

KAKO DOLGO HRANIMO OSEBNE PODATKE IN KAJ PO TEM

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do vašega preklica dovoljenja.
Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami hranimo vsaj še 5 let od izpolnitve pogodbe (vpisa v našo šolo, dobave blaga ipd.). Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.
Osebne podatke hranimo tudi v primeru zakonske podlage, dokler je to potrebno oz. zakonsko določeno.
Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo in do njih ni več mogoče dostopati.

VAŠE PRAVICE V ZVEZI Z OSEBNIMI PODATKI, PREKLIC OBDELAVE IN POSLEDICE VAŠEGA PREKLICA

Od nas lahko vedno zahtevate informacijo, ali obdelujemo vaše osebne podatke, oz. informacije o: vrsti vaših podatkov, namenih uporabe, kdo ima dostop do njih, koliko časa se hranijo ter o namenu posamezne hrambe ali obdelave.
Prav tako lahko zahtevate eno brezplačno kopijo vaših podatkov (v elektronski ali fizični obliki), posodobitev netočnih podatkov ali omejitev obdelave, kadar za to ne obstaja zakonske podlage, ki bi nas zavezovala k hrambi in obdelavi določenih obveznih podatkov za uspešno izvajanje pogodbenih in drugih obveznosti.

Pravico imate tudi do izbrisa oz. pozabe vseh osebnih podatkov, če so izpolnjene predpostavke iz 17. Člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov za prenehanju uporabe za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.

KONČNA DOLOČILA IN UVELJAVLJANEJ PRAVIC

Za vse spremembe je potrebno pisno obvestilo oz. naslovitev na e-naslov [email protected], oz. v pisni fizični obliki na naslov Glasbeni atelje Tartini, d.o.o. Smoletova ulica 16, 1000 Ljubljana.

Od vas lahko zahtevamo dodatne podatke, v kolikor sumimo, da kakršne koli spremembe zahteva oseba, ki niste vi oz. te osebe ne moremo zanesljivo identificirati. V primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati, lahko prejete zahteve zavrnemo.

Na vašo zahtevo v zvezi s kakršno koli spremembo ali posodobitvijo vaših osebnih podatkov, moramo odgovoriti najpozneje v roku 30 dni od prejema vaše zahteve.

Posodobljeni in dopolnjeni splošni pogoji poslovanja in varstva osebnih podatkov so veljavni z dnem 13. 04. 2023.