Vrednotenje in ocenjevanje znanja

Neločljiv del učnega procesa je učiteljevo spremljanje učenčevega dela, obsega in kakovosti izvajanja predelane snovi, razvoja sposobnosti in veščin ter hitrosti napredovanja. Svoje vtise in mnenja učitelj redno posreduje učencem in staršem ter učiteljskemu zboru, hkrati pa skrbi za motiviranost učencev, obvešča o standardih znanja, ki jih določa učni program, ter o kriterijih uspešnosti.

V naši pedagoški praksi se uveljavljata oba načina ocenjevanja, opisno in številčno, ocene pa se zaključujejo ob koncu 1. in 2. ocenjevalnega obdobja.

Učitelj tenkočutno pristopa k vrednotenju učenčevega znanja in skrbno izbira način ocenjevanja v tesnem sodelovanju s starši. Pri tem upošteva značaj posameznega učenca, učencu lastne stile učenja, sposobnosti samostojnega učenja in dejavnike motivacije.

Kriteriji vrednotenja znanja

Glede na program, predmet in starost otroka se smiselno upoštevajo naslednji kriteriji vrednotenja:

 • splošni (umetniški) vtis
 • tehnična pripravljenost, izvajalska spretnost
 • stopnja natančnosti v ritmu, metru, tempu
 • stopnja preciznosti vokalnega intoniranja in intoniranja na godalnih instrumentih
 • razumevanje teorije glasbe in uporabnost znanja teorije pri izvajanju
 • izrazne značilnosti – agogika, dinamika, kakovost tona, tonsko niansiranje, fraziranje
 • razumevanje in upoštevanje slogovnih značilnosti obdobja in skladatelja
 • komunikacijske relacije - odrska trdnost
 • značilnosti individualne interpretacije in kreativnosti
 • glasbena znanja in povezovanje le teh v nove sklope spoznanj
 • stopnja razvoja posluha
 • slušno in ozaveščeno razumevanje harmoničnih tokov in oblikoslovja
 • ohranjanje pridobljenih znanj in hitrost učenja novega
 • sposobnost prilagajanja pri komorni igri in sposobnost vodenja skupinske igre
 • sposobnost in pogostnost javnega nastopanja
 • stopnja in možnosti nadaljnjega razvoja glasbenega intelekta in glasbene senzibilnosti