Video Avdio
Iskalnik:

Glasbeni atelje
Tartini
zasebna glasbena šola d.o.o.
Smoletova 16, Ljubljana

Telefon: 01/280 08 71
Telefax: 01/280 08 72
Email: glasbeni.atelje@tartini.si


Mnenja in ocene

Mnenja in ocene o učbeniku Glasbena začetnica

Prednost učbenika vidim predvsem v tem, da so glasbena znanja podana zelo široko in v kulturno-zgodovinskem kontekstu. Bistveno se mi zdi, da učbenik otroke spodbuja k raznolikim aktivnostim: poleg z glasbo tipično povezanih dejavnosti (poslušanje, petje, igranje, ples, ritem – ploskanje, dirigiranje), od njih zahteva razmišljanje in raziskovanje (npr. razloži, poizvedi, poišči, oglej si, opiši, preveri…) ter ustvarjalnost (npr. risanje, izdelovanje glasbil,…). Mnogovrstne dejavnosti in bogate vsebine, povezane z različnimi interesi otrok, so gotovo dobro motivacijsko sredstvo za predšolske otroke, ki vse to doživljajo celostno in povezano.
Pozornost mi je vzbudilo, kako izvrstno je avtoricam uspelo v učbenik vključiti nekatera temeljna načela predšolske vzgoje v vrtcih. Med njimi naj npr. omenim načelo multikulturalizma, ki se kaže tako v izboru besedil kot v sami vsebini, ki se dotika različnih jezikovnih in kulturnih okolij v preteklosti in sedanjosti.

Marcela Batistič Zorec, uni. dipl. psihologinja, docentka


Glede na posebno zasnovan in oblikovan učbenik in delovni zvezek želim, da bi avtorice v najkrajšem času (seveda na postopno uvajanje devetletke) izdale nadaljevanje učbenika in delovnega zvezka za predmet NAUK O GLASBI od 1. do 6. razreda, saj bo s tem dosežena nadgradnja sistematičnega podajanja in osvajanja vseh nivojev glasbenih vsebin.

Majda Zaveršnik Puc, magistra glasbene pedagogike


Dano gradivo omogoča učiteljem, da kompetentno določajo, povezujejo in sistematizirajo učne enote, ki so aktualne za načrtovanje in ustvarjalno uresničevanje pouka v njihovih razredih. Napotki v zvezi z izborom učnih listov, njihovo rabo ali posredovanje besedil so za učitelje podani v uvodnem poglavju učbenika. Hkrati informirajo starše, ki otrokovo učenje spremljajo in spodbujajo.

Učbenik je v skladu s predpisanima učnim načrtoma za predšolsko vzgojo in pripravnico ter v celoti upošteva cilje predvidenih glasbenih in z glasbo povezanih dejavnosti. V primeru posameznih informativnih vsebin cilje tudi presega, kar je pogojeno s sodobnimi spoznanji o potencialnih zmožnosti otrok na predšolski ravni glasbenega razvoja. Glasbena začetnica je s strani avtoric večkrat uspešno preizkušena in je zato tudi v tem pogledu dragocen prispevek na področju glasbenega šolstva.

Breda Oblak, doktorica znanosti, redni profesor

Zbrano učno gradivo dosega in v nekaterih segmentih presega učna načrta za predšolsko glasbeno vzgojo in glasbeno pripravnico. Ker pa zakon o glasbenih šolah ne zahteva, da se vsi otroci najprej vključijo v ta dva programa, je Glasbena začetnica zelo uporabna tudi v 1. razredu nauka o glasbi in v posameznih segmentih tudi še v 2. razredu nauka o glasbi.

Ilustrativni del slikarke Jelke Reichmann je vedno asociativno tesno povezan z obravnavanimi glasbenimi dejavnostmi, vsebinami in pojmi.

Glasbena začetnica odraža veliko izkušenost avtoric na področju predšolske glasbene vzgoje in začetnega opismenjevanja otrok.

Dr. Branka Rotar Pance, profesor glasbe, doktorica znanosti, docentka

Otrok je po svoji naravi odprt do sveta, ki ga obkroža, rad se mu predaja in čudi ter ga zavzeto raziskuje, a le, če je ta privlačen in izziven, če je tak, da ga lahko dojema in da je pri tem uspešen. V tem smislu zastavljena naloga, ki se je loteva pričujoča mapa, ni enostavna pa očitno tudi ni nemogoča. V učbeniku in delovnem zvezku so zvočni, besedni in vizualni mediji smotrno prepleteni. Vsebinska struktura je vizualno pregledno organizirana, kar je še posebej pomembno za otroka, ki se v vizualnem lažje znajde kot v tekstu.
Izbrane ilustracije iz slovenske knjižne ustvarjalnosti so otrokom poznane in zato blizu, kar vsekakor doprinese k prisrčni in radostni klimi, ki jo učbenik ustvarja z bogato in živahno vizualno podobo, ki hkrati otroka vzpodbuja k sodelovanju in ustvarjanju.
Avtorice so očitno želele, da bi otrok, ki se spopada z novimi znanji, bil deležen tudi bogastva, privlačnosti in lepote, ki so značilne za umetnost, tako glasbeno kot likovno.

Breda Jontes, akademska slikarka, magistra likovne umetnosti, docentka

Natančno sem pregledal predloženi učbenik in delovni zvezek za predšolsko glasbeno vzgojo in glasbeno pripravnico v glasbenih šolah z naslovom Glasbena začetnica in ugotavljam, da gre za izvrstno domišljen in strokovno izpeljan učbenik, ki bo razvijal domišljijo predšolskih otrok in jih na nevsiljiv, naraven način pripeljal v čarobni svet glasbe. Učbenik v vseh pogledih ocenjujem pozitivno. Gre vsekakor za delo, ki nima le dobrih in strokovno izpeljanih vsebin, marveč je tudi po izgledu (ilustracije, oblikovanje) vzorno.

Priloženi sta tudi dve izvrstno posneti zgoščenki: Album za otroke P. I. Čajkovskega in Živalski karneval C. Saint-Saënsa.

Didaktične pesmi so izbrane v skladu z učnimi nalogami. Razvijajo občutek za višino tona in za skladnost besed in zapetih tonov. Tudi poglavje, ki obravnava osnovne ritme, upošteva didaktična izhodišča, pri čemer je izbor besedil zelo ustrezen.
Ritem je osnova glasbe in začetek zapisovanja glasbe. Sledi še skupek glasbenih znanj, ki otroka pripeljejo do glasbene abecede, do hitrostnih (tempo) in dinamičnih sprememb, do plesnih stavkov.

Po tej knjigi bodo otroci vzljubili glasbo. Kaj je lahko več?

Pavel Mihelčič, univerzitetni profesor, skladatelj